Reservationer & Leveransvillkor

*Reservationer i offert samt kund- och leveransvillkor där arbeten är utförda av Mariebergs Solenergi med tillhörande dotterbolag och underentreprenörer.

Om inte annat avtalats skriftligen via orderbekräftelse
gäller nedanstående från Mariebergs Solenergi/Brasvärme (nedan MB) i samband med installation hos kund/beställare.

* I en basinstallation ingår montering av solceller på betong/tegelpannetak samt el, och kablerdragning exkl. överspänningsskydd och s.k. brandmannabrytare, som kan behövas i vissa fall. Antalet res- och arbetstimmar kan variera kraftigt beroende på ort, likaså kostnad för byggställning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Så räknar vi ut priset på våra solcellspaket på hemsidan inkl. installation: Solcellspaketen ger dig en ungefärlig uppfattning av vad det kostar att installera solpaneler på olika typer av hus. För varje paket anger vi ca priser, ett lägsta pris och ca pris utan bidrag. Priserna är beräknade på en standardinstallation med en maxhöjd på 3 m för byggställning samt standard el-installation(växelriktarens placering vid närmaste punkt /kortaste väg samt avstånd till närmaste el-central 7m) Vid längre avstånd till till elmätare kan priset variera pga länden på högspänningskabeln till närmaste elcentral där anslutning sker normalt. Önskar kund annan placeringer än standard tillkommer kostnad för extra håltagning, kabel samt kabeldragning.

Priset avser installerat och driftsatt i normala förhållande på tegeltak eller betongpannetak För papp- eller plåttak gäller offert.

Paketen på hemsidan är grundpaket, det går självklart att både dra bort paneler och lägga till paneler, ytterliggare tekniska lösningar, kontakta oss för prissuppgift.

För kunna erbjuda bästa pris och minsta miljöpåverkan skickas beställda varor och material direkt från fabrik/lager till arbetsplatsens adress om inget annat avtalas. Normalt levereras material minst 1 dag innan montering ska påbörjas eller enligt överenskommelse. Fraktkostnader tillkommer alltid.

Installation – ej inkluderat
Priset ni erhållit eller ser på hemsida inkluderar ej kostnad för:

 • Av-växling av bärande konstruktioner, bjälklag, takstolar, ränn-dal, för framdragning av el eller takfästen.
 • Flytt av el, ventilation eller vatten som finns i installationsområdet.
 • Dolda ej förutsägbara skador eller fel i t.ex. befintlig konstruktion.
 • Hål-tagningar genom betongväggar/tak eller valv.
 • Fundament, extra förstärkningar eller annan stödanordning för bärande av solcellernas vikt.
 • Specialbeslag på tak där standardbeslag ej är användbara.
 • Målning, spackling eller färg.
 • Extra takpannor eller annat tak.( takpannor kan spricka vid belastning, ha gärna extra takpannor framme/montage).
 • Arbete på papptak och (bandade) plåttak, som bör utföras av speciellt auktoriserad entreprenör.
 • Vi monterar inte solceller på Eternit-tak.
 • Kompletteringar av befintlig taksäkerhet som kan omfattas av nya byggregler.
 • Stillestånd/ställtid p.g.a. ej färdigställt grundarbete från andra entreprenörer eller kund/beställare.

Reservationer i offert om inget annat framgår i ert affärsförslag

* Förankringsanordningar vajer/skensystem/gångbryggor eller enskilda fästöglor för arbete efter montering är utförd ingår ej i standardmontage

* Reserveration för storlek på inkommande kablar och att dessa har tillräcklig kapacitet

*Eventuella tillkommande elskåp, skyltningar etc. som respektive nätbolag kan komma att kräva ingår ej i offert/order/affärsförslag

*Kund ansvarar för informera  om nätbolag, anläggningsid/fastighetsbeteckning samt personuppgifter till Mariebergs/elektrikers anmälan om byte

*Mariebergs ansvarar inte för nätbolags mätarbyte och tidsplanering. 

*Underlag baseras på att det är betong/tegelpannor/plåt-tak med max 1200 mm cc mellan takstolar.

*Åtkomst för leverans av såväl ingående produkter samt byggnation av ställning.

*Skick på central/undercentral – kostnad för byte offereras separat efter platsbesök

*Elproduktion, beräkningarna baseras på teoretiska modeller, avvikelser kan förekoma lokalt/omständigheter utanför Mariebergs kontroll

*Placering av växelriktare, max kabellängd 7 m ska stämmas av på plats och fotodokumenteras innan order

*För papptak samt avvikande mått mellan takstolar kan det tillkomma kostnader.

*Byggställning, avvikelser på fastigheter i form av höjd, längd, bredd samt underlag för byggnation förekommer, offert baseras på kunduppgifter och måste stämmas av på plats
Offert är gjord efter kundupppgifter/ritning , offerten kan behövas stämmas av på plats

*Vid otillgänglig byggplats kan extra kostnad för framkomlighet tillkomma

*Vid eventuella skador/sprickor på tex. takpannor under/efter montage ansvarar kunden för att tillhandahålla reservpannor

*Uppgifter för ROT/Grön Teknik, vid beställning/order ansvarar kund för att maila personuppgifter samt fastighetsbetecking för avdrag direkt på faktura.

*ROT/Grön Teknik – betalningsansvar föreligger beställaren/fastighetsägaren om Skatteverket inte godkänner ROT-avdrag

*avdrag på solcellsanläggningar är f.n 15% på  material och arbetskostnad (gäller ej ställning, bilkostnader, frakt).

ROT-avdrag privatkunder (30%): I det fall ROT avdrag ej godkänns för utfört arbete kvarstår betalningsansvar hos beställaren.

Skattereduktion Grön Teknik privatkunder (20%): I det fall Skattereduktion Grön Teknik ej godkänns för utfört arbete kvarstår betalningsansvar hos beställaren. Bra att veta:

OBS! Det går ej att använda både ROT och Grön Teknik utan ett av alternativen gäller samt att du som privatkund måste betala skatt i Sverige för att ha rätt till avdraget. Läs mer om reglera på Skatteverkets hemsida för senaste info.

Som privatperson kan man få en Skattereduktion som kallas Grön Teknik när man installerar solceller. Avdraget/reduktionen är på 20 % och gäller på arbets- och materialkostnaden. Maxbeloppet för avdraget/reduktionen är 50 000 kr per person och år. Man behöver inte ansöka om stödet, det gör vi direkt på fakturan. Skattereduktion Grön Teknik och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag. Utrymmet för vad man kan ta ut påverkar ej varandra. Skattereduktionen gäller även nybyggnationer och villor under uppförande till skillnad från vanligt ROT-avdrag som endast gäller fastigheter som är 5 år eller äldre.

Betalningsvillkor:

vid köp inkl. montage/installation:, och erlagd order skickar MB en förskottsfaktura motsvarande 35% av totalbeloppet på 15 dagar netto. Fakturan skall vara betald innan arbete påbörjas.

vid köp enbart material efter beställning via webb eller mail skickar MB en förskottsfaktura motsvarande 100% av totalbeloppet på 15 dagar netto. Fakturan skall vara betald innan leverans skickas till kund/beställarens önskade leverans/mottagareadress.

MB förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroll(SYNA) samt avböja/avboka order/ beställning om kreditvärdighet ej är uppfylld eller om 100% av belopp ej är erlagt innan arbete påbörjas.

Slutbetalning av anläggning ska göras även om anläggningen inte är driftsatt, då ansvaret för mätarbyte ligger på nätagaren. Detta ligger utanför för MB ansvar, när anläggning är slutmonterad är installationen klar och ska betalas enligt faktura.

MB ansvarar inte för NÄTÄGARENS handläggingstid eller fördröjning. Anläggningen anses slutmonterad och installerad när fakturan skickas från MB.

Kreditköp och köp via faktura

Återtagandeförbehåll: Mariebergs Brasvärme & Solenergi AB förbehåller sig rätten att återta samtliga varor till dess köparen/beställaren/kunden fullgjort sina betalningsförpliktelser mot Mariebergs Brasvärme & Solenergi AB och tillhörande koncernbolag avseende desamma enligt avtalet/orderbekräftelse.

Fram till att köparen/kunden/beställaren har fullgjort sin förpliktelser enligt avtalet, förbinder denne sig att handha egendomen på ett korrekt och aktsamt sätt, och att inte utan säljarens medgivande göra ändringar i egendomen eller sammanfoga egendomen med annan materia eller överlåta, hyra ut, pantsätta eller på annat sätt avhända sig den. Om inget annat avtalats skriftligen(framgår i orderbekräftelse) gäller förskottsbetalning med 35%  vid beställning innan leverans samt 15 dagars kredit från fakturadatum.

Retur eller avbokning av beställt material:
Vid retur av varor, eller avbokning av order efter leverans lämnat lager etc.debiterar MB 20 % av totalbeloppet inkl. moms.
Retur godtas endast för oskadad vara i originalförpackning. Kostnader för returfrakter, in/utbärning(lyft) tillkommer.
Är varorna förskottsbetalade så dras kostnaderna från detta belopp. Överskjutande belopp eller tillkommande kostnader faktureras i efterskott. Betalningsvillkor 15 dagar.

Planering:
Kunden ansvarar för att kontrollera om bygganmälan/bygglov krävs för montage av solceller samt att detta lämnas in till kommunen och att startbesked därefter erhållits.

Montering planeras in efter godkänd orderbekräftelse.

Preliminär vecka meddelas kund av vår produktionsledning. Skulle planerad vecka/dag inte fungera beroende på väder, sjukdomar eller leveransförseningar av material, är MB ej ansvarig för kunds eventuella skada eller uteblivna intäkt.

Önskar kund senarelägga planerad installation skall detta meddelas MB senast 14 dagar innan planerad vecka.
Köparen riskerar annars att få ersätta MB för eventuell stilleståndstid.

Montering startar normalt mellan 07,00 – 09,00 på morgonen. Ansvarig montör, UE eller arbetsledare ringer alltid innan och bekräftar tiden.

Byggställning monteras alltid innan montaget påbörjas och kund ombesörjer så att det finns utrymme för att montera ställningen utan fördröjning. Markytan runt fastigheten måste vara tillgänglig och framkomlig för montering av byggställning. Normalt 2 m från fasad.

Köparen friställer område där montage och byggställning kräver utrymme. Arbetsytan är ca 5 meter runt monteringsplatsen men då arbetena i vissa fall kan vara smutsiga rekommenderas friställning och borttagning av fasta installationer. Kvarstående möbler eller inredning står kvar på kunds eget ansvar. MB ersätter ej skador på material som står i vägen för installation.

Om köparen inte är hemma under installationen skall alltid telefonnummer där köparen finns tillgänglig överlämnas till montören.

Kunden ansvarar alltid för:
Framkomlig bilväg för lastbil till plats avsedd för överlämnandet av gods till köparen.

Mottagning av gods direkt från leverantören dagarna innan montaget.

Skydd av mottaget gods mot såväl stöld, fukt, frost och andra liknande skador.

Snöröjd och halkfri anslutning till plats där godset skall bäras in alternativt monteras.

Frigöring av ytor runt montageplats och för eventuella eldragningar.

Stege för tillträde till tak samt 220 volt ström ska finnas på arbetsplatsen.

Bortforsling av emballage som godset levereras i.

Att eventuellt startbesked och kontrollplan finns framlagt för installatör och elektriker att signera.

Beställaren ansvarar för att nätverk(internet) finns framdraget till anslutningspunkt om system ska anslutas.

Övrigt:

Det är beställarens ansvar och skyldighet att säkerställa så att fastigheten är korrekt försäkrad för installation av solel. (kontrollera alltid med ert försäkringsbolag innan installation). Elmätare(från elnätsleverantör) skall vara monterad eller i anslutning på/till fastighet där solcellanläggningens växelriktare är placerad.  MB har arbetsmiljöansvar hos kunden för utförande av beställt arbete.
Vid eventuella anmärkningar mot installation eller produkt skall kund snarast möjligt och senast 30 dagar efter besked/fel upptäckts kontakta MB för åtgärd.

Skulle något av ovanstående ej fullgjorts av kund tar MB inget ansvar för eventuella kostnader för kund och samtidigt förbehåller sig MB rätten att debitera tillkommande kostnader för tilläggsarbete på löpande räkning för nedlagd tid. Debitering sker enligt av MB vid varje tidpunkt fastställt tariff.